Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Lượt truy cập

Văn bản pháp luật

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (7/5)
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

THÔNG TƯ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 88 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP (9/8)
Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

NGHỊ ĐỊNH VỀ THOÁT NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ (8/8)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 01 tháng 6 năm 1998;

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (07/05)
thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP (21/6)
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Thông tư 100/2009/TT-BTC về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt (15/8)
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Thông tư 01/2008-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (15/8)
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

NGHỊ ĐỊNH 117 CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH (10/8)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP (21/06)
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ (17/12)
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP