Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh từ ngày 01/11/2017

Quyết định số 600/QĐ-UBND Tỉnh ngày 08/11/2017 về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các nhà máy nước thị trấn Phố Mới, Thứa, Gia Bình, Lim, Chờ.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Lượt truy cập

Văn bản pháp luật

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP
Nghị định số 63/2015/NĐ-CP

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012

 NGHỊ QUYẾT SỐ 128/2014/NQ-HĐND17 V/V HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND, ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh đề nghị v/v quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVII về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Nghị định 80/2014/ND-CP về thoát nước và xử lý nước thải
Ngày 06.08.2014 thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 80/2014/ND-CP về thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, các cá nhân và hộ gia đình có liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ VIệt Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
Điều 1. Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, như sau: 1. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 2. Đối tượng chịu phí: Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là nước thải ra môi trường từ các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 63/20

Quyết định Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Quyết định Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; giá nước sạch tại thị trấn Phố mới, huyện Quế Võ; thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong