Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Tài liệu đại hội đồng cổ đông lần thứ I- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Căn cứ vào Văn bản số số 95/UBND-KTTH ngày 05/04/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ủy quyền triệu tập họp, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ I. Cụ thể như sau:

Thời gian: Vào hồi 13h00, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2017;

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm)

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây giấy mời họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội.

media.bizwebmedia.net//sites/76373/upload/documents/0._thong_bao_moi_hop_dhdcd(3).pdf

media.bizwebmedia.net//sites/76373/upload/documents/tai_lieu_dai_hoi_co_dong_lan_thu_i(2).rar

In văn bản