Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Quy chế thoát nước

Quyết định ban hành quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (3/4)
Về việc ban hành Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Phụ lục 1-Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 6 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 5 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 4 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 3 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 2 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Chương 1 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)
Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động thoát nước ngoài nhà, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

QUY CHẾ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH (03/04)
Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động thoát nước ngoài nhà, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh