Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

Công văn duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 (12/11)

 
Công văn duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008
 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP – QUACERT

 

Số: 2984/TB-QUCERT

V/v Duy trì chứng nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

 

Sau khi tiến hành đánh giá giám sát ngày 14/9/2012, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – Quacert nhận thấy rằng quý Công ty vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn và hồ sơ đánh giá của Công ty đã được xem xét và chuẩn y việc:

Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất và Cung cấp Nước sinh hoạt

Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001: 2008/ISO 9001: 2008

Kết quả thực hiện hành động khắc phục đối với các điểm không phù hợp trong lần giám sát vừa qua sẽ được Đoàn chuyên gia đánh giá kiểm tra xác nhận trong lần giám sát tới.

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – Quacert thông báo để Công ty được biết.

Chúng tôi kính chúc quý Công ty đạt được nhiều thành công hơn nữ trong hoạt động của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu hồ sơ

                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                       Đã ký

                                      Nguyễn Thị Minh Lý

 
 
 
 
 
In văn bản