Đang tải... Vui lòng chờ...
Tin tức
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2017 tại Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa- Lương Tài

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng

Lượt truy cập

CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI SAU KHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2 (11/10)

 
CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI SAU KHI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2
 

CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI SAU KHI  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2

 

1/ Phòng Hồ sơ và quản lý tài sản có 4 sự không phù hợp được phát hiện

- Hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo mẫu, có đánh giá việc các công việc đã thực hiện xong.

- In và bổ sung biểu mẫu kèm theo 3 quy trình của phòng vào tài liệu hệ thống chất lượng.

-Thay đổi danh mục tài liệu của phòng, thiếu các hồ sơ bỏ quy trình 02-QLTS, thêm Quy trình 06-QLTS.

- Cần in ra lịch bảo dưỡng thiết bị tin học và đưa vào cặp hồ sơ.

2/ Phòng TCHC: có 3 sự không phù hợp

- Chưa có bảng thống kê danh mục các loại hồ sơ của phòng, phân công lưu giữ, thời hạn lưu theo BM 01-QT 02 ISO . Hầu hết các cặp hồ sơ chưa có tờ danh mục.

- Bổ sung biểu mẫu kèm theo quy trình 03 và QT 04 –PTCHC vào hệ thống vào tài liệu hệ thống chất lượng.

- Xem hồ sơ bảo dưỡng điều hòa thấy đầy đủ Lịch bảo dưỡng, Chi tiết bảo dưỡng tuy nhiên chưa đưa vào cặp hồ sơ lưu riêng.

3/ Phòng Thanh tra kiểm toán nội bộ: có 4 sự không phù hợp

- Hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo mẫu, có đánh giá việc các công việc đã thực hiện xong.

- Chưa có bảng thống kê danh mục các loại hồ sơ của phòng, phân công lưu giữ, thời hạn lưu theo BM 01-QT 02 ISO .

- Xem cặp hồ sơ Côn g văn quyết định thấy chưa có sự xắp xếp sàng lọc, xếp lẫn lộn giữa các loại văn bản, thiếu tờ danh mục.

- Kiểm tra hồ sơ thanh tra thấy biểu mẫu phiếu kiểm tra công tác sửa chữa còn nhiều thông tin để trống hoặc không tích, thiếu chữ ký.

4/ Phòng Quản lý khách hàng: Có 5 sự không phù hợp

- Hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo mẫu, có đánh giá việc các công việc đã thực hiện xong.

- Bổ sung biểu mẫu kèm theo các quy trình kiểm tra vào tài liệu hệ thống chất lượng.

- Chưa có bảng thống kê danh mục các loại hồ sơ của phòng, phân công lưu giữ, thời hạn lưu theo BM 01-QT 02 ISO . Hầu hết các cặp hồ sơ chưa có tờ danh mục.

- Mục tiêu Phát tờ rơi chưa có hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ giao nhận thông tin sửa chữa thấy phòng QLKH chuyển thông tin sang phòng Quản lý mạng chậm hơn thời gian quy định.

- Thông tin sửa chữa đồng hồ trường Tiểu học Đáp cầu: phòng QLKH nhận thông tin từ ngày 21/9 ; đến 27 tháng 9 mới giao cho phòng QLM chậm hơn quy định. (Quy định là giao nhận trong vòng 2 ngày). ( Yêu cầu Lập phiếu NC theo BM03-QT03-ISO )

 

5/ Phòng Quản lý mạng; có 5 sự không phù hợp

- Hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng theo mẫu, có đánh giá việc các công việc đã thực hiện xong.

- Kiểm tra Biểu mẫu 02-QT03-QLM chống thất thoát nước đã sửa lại nhưng chưa cập nhật lại tài liệu chung của hệ thống.

- Kiểm tra danh mục tài liệu bên ngoài có lưu giữ thống kê, có tờ danh mục nhưng không theo biểu mẫu chung (BM02-QT01-ISO).

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công tiếp nhận vào mạng có danh mục nhưng không đúng so với BM02-QT01-ISO.

- Chưa có bảng thống kê danh mục các loại hồ sơ của phòng, phân công lưu giữ, thời hạn lưu theo BM 01-QT 02 ISO . Hầu hết các cặp hồ sơ chưa có tờ danh mục.

6/ Phòng Tài vụ: có 2 sự không phù hợp

- Chưa có bảng thống kê danh mục các loại hồ sơ của phòng, phân công lưu giữ, thời hạn lưu theo BM 01-QT 02 ISO .

- Hầu hết các cặp hồ sơ chưa có tờ danh mục. ( Làm theo BM02-QT02-ISO).

- Tài liệu bên ngoài có lưu nhưng chưa có tờ danh mục.

7/ Nhà máy nước Bắc Ninh

         - Các hồ sơ đều thiếu tờ danh mục bên ngoài ( Làm theo BM02-QT02-ISO).

         - Cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước, xử lý nước, lấy mẫu. Có danh mục cho các tài liệu bên ngoài này.

         - Chưa có văn bản phân công trách nhiệm người lưu giữ các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình làm việc tại đơn vị.

         - Bổ sung các biểu mẫu đã sử dụng vào các quy trình tương ứng.

         - Các sổ sách sử dụng phải có dấu hiệu nhận dạng ( tên biểu mẫu sử dụng)

         - Định mức Clo tháng 6,7,8 cao hơn so với định mức đã đề ra. Yêu cầu có các hồ sơ giải trình. ( Yêu cầu Lập phiếu NC theo BM03-QT03-ISO )

         - Định mức điện tháng 1=0,511, tháng 2 =0,547 cao hơn so với định mức đã đề ra. Yêu cầu có các hồ sơ giải trình. ( Yêu cầu Lập phiếu NC theo BM03-QT03-ISO )

8/ Trạm cấp nước Lương Tài :

         - Các quy trình chưa có các biểu mẫu đi kèm.

         - Chưa có sơ đồ tổ chức của trạm.

         - Chưa có văn bản phân công trách nhiệm người lưu giữ các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình làm việc tại đơn vị.

         - Các hồ sơ đều thiếu tờ danh mục bên ngoài ( Làm theo BM02-QT02-ISO).

         - Danh mục tài liệu bên ngoài không có.

         - Các sổ sách chưa có dấu hiệu nhận dạng.

         - Kết quả kiểm tra độ đục : theo sổ sách theo dõi ngày 06/10/2011 = 13,6

            Theo bảng định mức đang được sử dụng tại trạm thì phải pha 0,013 g/m3. Tuy nhiên thực tế chỉ pha 0,008 g/m3. Yêu cầu có các hồ sơ giải trình.

( Yêu cầu Lập phiếu NC theo BM03-QT03-ISO )

         - Chưa có các quy trình về quản lý mạng lưới và quản lý khách hàng.

8/ Trạm cấp nước Phố mới :

         - Các quy trình chưa có các biểu mẫu đi kèm.

         - Chưa có sơ đồ tổ chức của trạm.

         - Chưa có văn bản phân công trách nhiệm người lưu giữ các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình làm việc tại đơn vị.

         - Các hồ sơ đều thiếu tờ danh mục bên ngoài ( Làm theo BM02-QT02-ISO).

         - Danh mục tài liệu bên ngoài không có.

         - Chưa có các quy trình về quản lý mạng lưới và quản lý khách hàng.

         - Kế hoạch bảo dưỡng của trạm chưa đúng, phải sửa. Không có hồ sơ chứng minh đã thực hiện.

         - Kế hoạch mục tiêu của trạm chưa thực hiện đúng. Đề nghị nêu nguyên nhân.

         - Số lần thực hiện xét nghiệm nước không đúng so với mục tiêu đề ra. Theo quy trình của trạm là 2 lần/tuần. Nhưng thực tế chỉ làm được 01 lần/ tuần. ( Yêu cầu Lập phiếu NC theo BM03-QT03-ISO )

         - Chưa có các quy trình về quản lý mạng lưới và quản lý khách hàng.

                                                                                   

            THƯ KÝ                                                                                 TRƯỞNG BAN  ISO

( Đã ký)                                                                                               ( Đã ký)

 
 
In văn bản